1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật thêm răng vào hàm giả tháo lắp do người bệnh mất thêm răng sau khi đã có hàm giả.
- Chỉ định: Mất thêm răng ở người bệnh đã có hàm giả tháo lắp.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật thêm răng vào hàm giả tháo lắp do người bệnh mất thêm răng sau khi đã có hàm giả.