1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật phục hồi thân răng ở các răng có tổn thương mất hầu hết mô cứng thân răng bằng chốt cùi đúc kim loại.
- Chỉ định:
+ Mất hầu hết mô cứng thân răng ở các răng trước.
+ Mất hầu hết mô cứng thân răng ở các răng sau.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật phục hồi thân răng ở các răng có tổn thương mất hầu hết mô cứng thân răng bằng chốt cùi đúc kim loại.