1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật phục hình mất răng từng phần bằng cầu tựa vào các răng ở 2 phía vùng mất răng bằng cầu hợp kim Titanium cẩn sứ.
- Chỉ định:
+ Mất một răng còn răng giới hạn.
+ Mất một nhóm răng còn răng giới hạn.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật phục hình mất răng từng phần bằng cầu tựa vào các răng ở 2 phía vùng mất răng bằng cầu hợp kim Titanium cẩn sứ.