1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật phục hình mất răng, cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã được cấy và ổn định.
- Chỉ định: Mất răng đã được cấy trụ Implant để làm phục hình cố định dạng cầu răng.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật phục hình mất răng, cố định bằng ốc vít trên trụ Implant đã được cấy và ổn định.