1
Ý nghĩa thông thường
Là kỹ thuật phục hồi lại tổn thương mô cứng ở cổ răng bằng Composite sử dụng Laser để sửa soạn xoang hàn.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật phục hồi lại tổn thương mô cứng ở cổ răng bằng Composite sử dụng Laser để sửa soạn xoang hàn.