1
Ý nghĩa thông thường
- Là kỹ thuật che và bảo vệ tủy bằng Hydroxit Canxi Ca(OH)2, tạo điều kiện cho sự lành thương của tủy. Viêm tủy có hồi phục là tình trạng viêm mô tủy nhưng có khả năng hồi phục khi loại bỏ được các yếu tố bệnh nguyên. Hydroxit Canxi có khả năng kháng khuẩn, tạo điều kiện lành thương cho mô tủy.
- Chỉ định:
+ Răng viêm tủy có hồi phục.
+ Răng sâu ngà sâu có nhạy cảm ngà.
+ Răng bị làm hở tủy trong khi sửa soạn xoang hàn.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là kỹ thuật che và bảo vệ tủy bằng Hydroxit Canxi Ca(OH)2, tạo điều kiện cho sự lành thương của tủy. Viêm tủy có hồi phục là tình trạng viêm mô tủy nhưng có khả năng hồi phục khi loại bỏ được các yếu tố bệnh nguyên. Hydroxit Canxi có khả năng khảng khuẩn, tạo điều kiện lành thương cho mô tủy.