1
Ý nghĩa thông thường
Là thủ thuật giúp bác sỹ nhìn trực tiếp vào đường hô hấp lớn. Đây là những đường ống chính đưa không khí vào phổi.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là thủ thuật giúp bác sỹ nhìn trực tiếp vào đường hô hấp lớn. Đây là những đường ống chính đưa không khí vào phổi.