1
Ý nghĩa thông thường
Là thủ thuật tạo đường thông và đặt van phát âm vào khí thực quản có người bệnh đã cắt thanh quản toàn phần để tạo chức năng phát âm cho người bệnh. Chỉ định cho người bệnh ung thư thanh quản hay ung thư hạ họng đã cắt thanh quản toàn phần.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là thủ thuật tạo đường thông và đặt van phát âm vào khí thực quản có người bệnh đã cắt thanh quản toàn phần để tạo chức năng phát âm cho người bệnh. Chỉ định cho người bệnh ung thư thanh quản hay ung thư hạ họng đã cắt thanh quản toàn phần.