1
Ý nghĩa thông thường
Là biện pháp cầm máu mũi bằng đông điện (đơn cực hoặc lưỡng cực) dưới nội soi có màn hình.
Chỉ định: Chảy máu mũi trước và chảy máu mũi sau
Chống chỉ định: Không có chống chỉ định tuyệt đối.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là biện pháp cầm máu mũi bằng đông điện (đơn cực hoặc lưỡng cực) dưới nội soi có màn hình.
Chỉ định: Chảy máu mũi trước và chảy máu mũi sau
Chống chỉ định: Không có chống chỉ định tuyệt đối.