1
Ý nghĩa thông thường
Kích thích thần kinh lặp lại thuốc anticholinesterase ngừng dùng trước khi làm test 6-24 giờ. Kiểm tra sự yếu cơ hay nhóm cơ gốc chi. Trình tự giảm biên độ của đáp ứng vận động nếu giảm >15% ở 3 Hz, có khả năng cao là bệnh nhược cơ. Điện cơ kim sợi đơn độc chỉ ra sự tắc nghẽn và biến động đối với mật độ sợi cơ bình thường kết quả được xác nhận nhưng không đặc hiệu.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhược cơ