1
Ý nghĩa thông thường
Là phương pháp đưa dòng điện đi tới thùy chẩm của vỏ não (vùng thị giác), khi dòng điện tạo kích thích thị giác thì bệnh nhân cảm nhận thấy chớp sáng. Dòng điện hoạt động này được ghi lại bằng phương pháp ghi điện não thông thường với các điện cực tiếp xúc với da đầu tại vùng chẩm. Trong nhãn khoa, nghiệm pháp này nhằm đánh giá thị lực khách quan, tật khúc xạ, kiểm tra chức năng đường truyền thị giác.
2
Ý nghĩa chuyên môn
Là một nghiệm pháp được dùng trong ngành nhãn khoa, để phục vụ cho việc khám và chẩn đoán.