1
Ý nghĩa chuyên môn
- Pepsinogen (PG) là tiền enzym của pepsin có giá trị phát hiện sớm ung thư dạ dày và chẩn đoán phân biệt ung thư dạ dày với các bệnh dạ dày khác. Nồng độ pepsinogen I huyết thanh giảm và tỷ lệ PGI/II cũng giảm trong tiền ung thư và ung thư dạ dày. Để tăng giá trị chẩn đoán cần phối hợp với xét nghiệm CA 72-4, CA 19-9, CEA.
2
Ý nghĩa thông thường
- Pepsinogen (PG) là tiền enzym của pepsin có giá trị phát hiện sớm ung thư dạ dày và chẩn đoán phân biệt ung thư dạ dày với các bệnh dạ dày khác. Nồng độ pepsinogen I huyết thanh giảm và tỷ lệ PGI/II cũng giảm trong tiền ung thư và ung thư dạ dày. Để tăng giá trị chẩn đoán cần phối hợp với xét nghiệm CA 72-4, CA 19-9, CEA.