1
Ý nghĩa chuyên môn
- TSH được tổng hợp tại thùy trước tuyến yên có vai trò kích thích sản xuất và tiết ra hormon tuyến giáp hoạt tính, T3 và T4. - TSH là thông số rất nhạy và đặc hiệu để đánh giá chức năng tuyến giáp và đặc biệt phù hợp cho việc phát hiện sớm hay loại trừ các rối loạn có liên quan đến vòng điều hòa trung tâm giữa vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến giáp. Xét nghiệm TSH dùng để chẩn đoán các tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp (cường giáp hay suy giáp), theo dõi đáp ứng điều trị rối loạn chức năng tuyến giáp.
2
Ý nghĩa thông thường
TSH là thông số rất nhạy và đặc hiệu để đánh giá chức năng tuyến giáp và đặc biệt phù hợp cho việc phát hiện sớm hay loại trừ các rối loạn có liên quan đến vòng điều hòa trung tâm giữa vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến giáp. Xét nghiệm TSH dùng để chẩn đoán các tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp (cường giáp hay suy giáp), theo dõi đáp ứng điều trị rối loạn chức năng tuyến giáp.