1
Ý nghĩa chuyên môn
- T4 tự do (FT4) là dạng hoạt tính của Thyroxine (T4). - Tăng trong cường giáp, nhiễm độc giáp. - Giảm trong thiểu năng vùng dưới đồi, tuyến yên, suy giáp.
2
Ý nghĩa thông thường
- Giảm trong thiểu năng vùng dưới đồi, tuyến yên, suy giáp.