1
Ý nghĩa chuyên môn
- Triiodothyronine (T3) là một hormon tuyến giáp có chức năng điều hòa chức năng tuyến giáp. - Tăng trong cường giáp, nhiễm độc giáp. - Giảm trong thiểu năng vùng dưới đồi, tuyến yên, suy giáp.
2
Ý nghĩa thông thường
- Tăng trong cường giáp, nhiễm độc giáp.