1
Ý nghĩa chuyên môn
- Glucose máu lọt ra nước tiểu khi nồng độ glucose máu vượt quá ngưỡng thận; ngưỡng thận tăng theo tuổi và tình trạng mắc bệnh tiểu đường tụy, có thể dao động từ 8,88 đến 16,65 mmol/L. Cũng có khi glucose ra nước tiểu khi chức năng tái hấp thu của ống thận giảm: tiểu đường thận, hội chứng Fanconi…
2
Ý nghĩa thông thường
- Glucose máu lọt ra nước tiểu khi nồng độ glucose máu vượt quá ngưỡng thận; ngưỡng thận tăng theo tuổi và tình trạng mắc bệnh tiểu đường tụy, có thể dao động từ 8,88 đến 16,65 mmol/L. Cũng có khi glucose ra nước tiểu khi chức năng tái hấp thu của ống thận giảm: tiểu đường thận, hội chứng Fanconi…)